Spongebob logic

1

source

Your banana is closer then you think

Fresh banana

X